اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی بازدید کرد.

  بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

  بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

  بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

  بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

  بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

  بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

  بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

بازدید آیت الله رئیسی از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی

کپی