پیمان یوسفی به عنوان گزارشگر این بازی مهم انتخاب شده است و این بازی را گزارش می کند.