اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

کشف اشیای تاریخی در پاسارگاد

کشف اشیای تاریخی در پاسارگاد

خودرو حامل اشیای تاریخی در شهرستان پاسارگاد توقیف شد.

 ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻂﻔی ﺗﻮﻛﻠی فرمانده انتظامی پاسارگاد ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻣﻮﺭاﻥ اﻧﺘﻆﺎﻣی اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫی ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﻋﺒﻮﺭی ﺑﻪ ﻳک ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺸﻜﻮک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳی ﻫﺎی اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ۴۷ ﻗﻂﻌﻪ اﺷﻴﺎ و اﻗﻼﻡ ﻋﺘﻴﻘﻪ و ﻗﻴﻤتی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﺸﻒ، ﮔﺮﺩﻳﺪ
سرهنگ توکلی با اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻆﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕی مبنی ﺑﺮ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩﻥ اﻗﻼﻡ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ است گفت: بنا به اظهار نظر کارشناسان اﻗﻼﻡ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩاﺭای اﺭﺯﺵ ﺗﺎﺭﻳﺨی و ﻓﺮﻫﻨﮕی اﺳﺖ ﻛﻪ به ﻫﺰاﺭﻩ اﻭﻝ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻣﻴﻼﺩ برمی گردد
فرمانده انتظامی پاسارگاد اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﺭی ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧی و ﺗﺎﺭﻳﺨی اﻋﺘﺮاﻑ ﻛﻪ ﭘﺲ اﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ برای ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳی ﺷﺪ.صدا وسیما

کپی