اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

ریزگردهای بهاری در کردستان

ریزگردهای بهاری در کردستان

در اقلیم کردستان کە در جبهه ورود گرد و خاک‌های غلیظ و متراکم غرب عراق قرار دارند نام این پدیدە را "خوڵ بارین" (خاک بارش ) گذاشتەاند و چە نام درستی.

طالب حیدری، کارشناس هواشناسی

مشکلات انسان با نامهربانیهای طبیعت عمری بە بلندای تاریخ انسان دارد و این چالش اصلی انسان است کە هیچوقت پایان نمییابد و انسان متمدن پس از حل چالش زندگی سوداگرانە فعلی باید هم اصلی خود را بە نحوە کارزار دائم در آن عرصە متمرکز کند و البتە تمدن ناانسانی سودمحور فعلی در حل بسیاری از این چالش های طبیعی نە تنها ناتوان است بلکە بە مثابە فرصتی برای کسب سود بیشتر آنها را موهبت تلقی کردە و چە بسا با روشهایی ادامە آنها را سبب شود و تاوان این اهمال‌ها را مردم با خسارات جانی و مالی می پردازند.

در سال‌های اخیر شاهد فوران دو موج از این مصائب بودەایم، موج خشکسالی مزمن در غرب آسیا با محوریت خاورمیانە و بروز تبعات گستردە اجتماعی و اقتصادی آن از جملە ایجاد چشمەهای فورانی گرد و خاک با مقیاسی عظیم و جهنمی بطوریکە در همین مورد چهارم و پنجم فروردین ١٤٠٠ کیفیت اصلی‌ترین مادە حیاتی همە جانداران در گسترە چند صد هزار کیلومتر مربع بە مادەای ضد حیات بدل شدە است. دیگر بلای طبیعی آشنای این سال‌ها خورە زندگی سوز کروناست.

پدیدە منحوس توفان‌های گردوخاک خاورمیانە دارای جوانب مختلف و شناختەشدەای است  مانند علل هواشناسی، زمین شناسی، دست یازی‌های جاهلانە و طمع ورزانە در مدیریت رودخانە‌های منطقە بویژە دجلە و فرات به مثابه شاهرگ‌های زهکشی دشت وسیع عراق و البتە رهاشدگی مدیریت زمین و فقدان هرگونە هماهنگی دولتها، حل مشکلات کلانی مانند کرونا و ریزگردهای خاورمیانە تنها از عهدە دولتها و هماهنگی آنها بر می‌آید اینجا پای بخش خصوصی لنگ است و ناکارا

در اقلیم کردستان کە در جبهه ورود گرد و خاک‌های غلیظ و متراکم غرب عراق قرار دارند نام این پدیدە را "خوڵ بارین"  (خاک بارش ) گذاشتەاند و چە نام درستی، عرصەای از حیات و کار و زندگی ما نیست کە از دایرە تاثیرات زیانبخش این پدیدە برکنار باشد و این آسیب دربهار سبب سترون شدن روند زایشی بهار در طبیعت رویشی ما می‌شود، ابرها را عقیم  و ذرات جامد بسیار ریز را کە توسط سیستم تنفسی قابل جذب نیستند وارد گردش خون می‌کند روندی کە انواع ناراحتی‌های ریوی و قلبی و مغز و اعصاب را در پی دارد؛ حتی گوسفندان از چریدن در مراتع گردگرفتە خودداری می‌کنند.

 این رشتە سر دراز دارد نگارندە کە در این زمینە سال‌ها مطالب متعددی را در نشریات کشور منتشر کرده، معتقدم کە تبعات این گرد و خاک‌ها از اپیدمی‌هایی نظیر کرونا بیشتر است. داستان بروز و حرکت یک تودە فورانی گرد و خاک در ٢٤ ساعت گذشتە بە روایت تصویر را ببینید.

---
---
---
---
---
---
---
کپی