اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
سال 1389(نیمه اول)/ استان تهران بیشترین و استان ایلام کمترین نفوس را دارند

جمعیت ایران به 74 میلیون نفر رسید

جمعیت ایران به 74 میلیون نفر رسید
حسن مجیدی

جمعیت کشور سال گذشته با رشد یک میلیون و 67 هزار نفری به ۷۳ میلیون و 651 هزار نفر رسید. این مطلب در سالنامه آماری سال 1388 کشور که از طریق سایت مرکز آمار ایران منتشر شده، اعلام شده است.

  در این سالنامه همچنین آمده است: جمعیت کل کشور در سال 1386 معادل ۷۱ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر بوده که در سال 1387 به مرز ۷۲میلیون و ۵۸4 هزار نفر رسیده است. 
براساس آمار این سالنامه، پرجمعیت‌ترین استان کشور سال گذشته استان تهران با ۱4 میلیون و 448 هزار نفر بوده است. پس از آن استان‌های خراسان رضوی با 5 میلیون و ۸۵۲ هزار نفر، اصفهان با 4 میلیون و ۷4۲هزار نفر، فارس با 4 میلیون و 4۷۹ هزار نفر و خوزستان با 4 میلیون و 4۲۱ هزار نفر قرار دارند. کم جمعیت‌ترین استان کشور هم سال گذشته استان ایلام با 561 هزار نفر بود و پس از آن استان سمنان با 616 هزار نفر، کهگیلویه و بویراحمد با 660 هزار نفر، خراسان جنوبی با 666 هزار نفر، چهارمحال و بختیاری با ۸۸4 هزار نفر، خراسان شمالی با ۸۳۲هزار نفر، زنجان با ۹۷۸ هزار نفر و بوشهر با ۹۲۹ هزار نفر قرار داشته‌اند. 
به این ترتیب سال گذشته هشت استان کشور دارای جمعیت زیر یک میلیون نفر بوده‌اند. همچنین چهار استان دارای جمعیت بالای 4 میلیون نفر، دو استان بالای جمعیت ۳ میلیون نفر، پنج استان دارای جمعیت ۲ تا ۳ میلیون نفر و ۱۲ استان هم جمعیت یک تا دو میلیون نفر داشته‌اند.سال گذشته جمعیت مناطق شهری کشور ۵۲ میلیون و ۳۲5 هزار نفر بود که نسبت به سال 1387 یک میلیون و ۳۹۷ هزار نفر افزایش داشت. در سال 1387 جمعیت مناطق شهری کشور ۵۰ میلیون و ۹۲۸ هزار نفر بود. این رقم یک سال قبل از آن در سال 1386 برابر 4۹ میلیون و ۵۷۲ هزار نفر بود. بیشترین جمعیت مناطق شهری کشور هم سال گذشته به استان تهران با ۱۳ میلیون و 4۸6 هزار نفر اختصاص داشت. پس از آن هم استان‌های خراسان رضوی با 4 میلیون و ۱4۰ هزار نفر، اصفهان با 4 میلیون و ۱۰۷هزار نفر، خوزستان با ۳ میلیون و 4۸ هزار نفر و فارس با ۲ میلیون و ۸۱4 هزار نفر قرار داشتند. کمترین میزان جمعیت مناطق شهری کشور سال گذشته مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۳۵ هزار نفر بود. در رتبه‌های بعدی هم استان‌های ایلام با ۳۵6 هزار نفر، خراسان جنوبی با ۳6۹ هزار نفر، خراسان شمالی با 428 هزار نفر، سمنان با 474 هزار نفر، چهارمحال و بختیاری با 4۷۷ هزار نفر، زنجان با 605 هزار نفر، بوشهر با 64۸ هزار نفر، هرمزگان با 746 هزار نفر، اردبیل با ۷6۵ هزار نفر، یزد با ۸6۱ هزار نفر، قزوین با ۸6۲ هزار نفر، گلستان با ۸6۹ هزار نفر و کردستان با ۹۰5 هزار نفر قرار دارند.
 به این ترتیب سال گذشته 14 استان کشور در مناطق شهری خود دارای جمعیت شهری کمتر از یک میلیون نفر بوده‌اند.از سوی دیگر جمعیت مناطق روستایی کشور که در سال 1386 معادل ۲۱ میلیون و ۹6۰ هزار نفر بود، در سال 1387 با کاهش مواجه شد و به ۲۱ میلیون و 656 هزار نفر رسید. روند کاهش مناطق روستایی کشور سال گذشته هم تداوم یافت و به۲۱ میلیون و ۳۲6 هزار نفر رسید. سال گذشته بیشترین جمعیت مناطق روستایی کشور مربوط به استان خراسان رضوی با یک میلیون و ۷۱۲هزار نفر بود. پس از آن به ترتیب استان‌های فارس با یک میلیون و 665 هزار نفر، خوزستان با یک میلیون و ۳۷۲ هزار نفر، مازندران با یک میلیون و ۳۲۸ هزار نفر، سیستان و بلوچستان با یک میلیون و ۳۰1 هزار نفر، آذربایجان شرقی با یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفر، کرمان با یک میلیون و ۱۳۱ هزار نفر، آذربایجان غربی با یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر و گیلان با یک میلیون و 63 هزار نفر قرار داشته‌اند. به این ترتیب سال گذشته ۹ استان کشور دارای جمعیت مناطق روستایی بالای یک میلیون نفر بوده‌اند. کم جمعیت‌ترین مناطق روستایی کشور هم سال گذشته به استان قم با ۵4 هزار نفر اختصاص داشت. در رتبه‌های بعدی هم استان‌های سمنان با ۱4۱ هزار نفر، یزد با ۱۸6 هزار نفر و ایلام با ۲۰۵هزار نفر قرار می‌گیرند.
روزنامه اطلاعات - دوشنبه 8 شهریور 1389 
کپی