اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
چهارمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران برگزار شد

محمد باقر تاج الدین: دین شادمانه، محملی برای امید اجتماعی است

محمد باقر تاج الدین: دین شادمانه، محملی برای امید اجتماعی است

امید اجتماعی، بیشتر محصول دین و دینداری شادمانه بوده و هرگونه اقدام و تأکید بر دین و دینداری غمگنانه می تواند موجب سلب امید اجتماعی از جامعه شود.

گروه اندیشه: 

چهارمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، 28 و 29 خرداد ماه با حضور اهالی جامعه شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود. آنچه در ادامه می خوانید فرازهایی از مقاله ازئه شده دکتر محمدباقر تاج الدین، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی به این همایش است.

دکتر تاج الدین معتقد است که امید اجتماعی (Hope Social )از جمله مهمترین و زیر بنایی ترین پایه های شکلگیری پویایی اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شود و تحلیل جامعه شناختی موضوع امید اجتماعی و پرداختن نسبت آن با دین شادمانه از جمله ضرورت هایی است که به ویژه برای جامعه دینی ایران، کامال احساس می شود.

به باور او، به موضوع امید اجتماعی و دین شادمانه (در برابر دین غمگنانه) آنچنان که باید در جامعه شناسی دین پرداخته نشده است. امید اجتماعی در تعریفی موجز به معنای معرفت و آگاهی نسبت به جایگاه فرد در جامعه و تصویر فرد از خود و ارتباط عامل انسانی با کلیت نظام اجتماعی است.

بر این اساس، او می گوید: امید اجتماعی بیش از آنکه یک درک احساسی از وضعیت موجود باشد نوعی آگاهی و معرفت نسبت به جامعه و ارتباط متقابل فرد و نظام اجتماعی است. امید اجتماعی، بیشتر محصول دین و دینداری شادمانه بوده و هرگونه اقدام و تأکید بر دین و دینداری غمگنانه می تواند موجب سلب امید اجتماعی از جامعه شود.

کپی