سخنان رئیس جمهوردرجلسه هیات دولت
سخنان روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی
سخنان روحانی در دیدار با دانشجویان و جوانان
سخنان آذری جهرمی در مراسم روز جهانی ارتباطات
سخنان روحانی در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر
سخنان روحانی دردیدار با علما و فرهیختگان اهل سنت
سخنان رئیس جمهور درباره کاهش تعهدات برجامی
>>>