شب منوچهر صدوقی سها برگزار می شود
پیش شرط گفت و گوی میان فرهنگی به روایت محمد رضا بهشتی
علیرضا بهشتی: متأسفانه نظام های لیبرال می خواهند «اندیشه» را کاربردی کنند
چرا باید قانعی راد را فراموش نکنیم؟
چرا بجای نقد, نق می زنیم؟
رضا داوری اردکانی: حکمت ایرانی در قوام فلسفه اسلامی دخیل بوده است
در غیاب مولف
علی اشرف صادقی: حال زبان فارسی خوب نیست
سید جواد میری: بازرگان به دنبال تخفیف هویت جمعی ایرانیان نبود
آیا نسل کلیک دچار افسردگی معرفتی شده است؟
آیا اینستاگرام قادر است کاربرانش را به تفکر دعوت کند؟
فیلسوف شاعرانه ها
>>>