ion

آرزو های قشنگ 6 کودک بیمار با تلاش گروهی از جوانان خوزستانی برآورده شد تا آنها به زندگی لبخند دوباره ای بزنند
نسخه لبخند برای دانش آموزان کویر
روز شمار زندگی خاکستری
غریبه‌های آشنا در بزنگاه زندگی
پرستاری که فرشته نجات شد
گردهمایی همیاری و سخاوت
شکفتن گل امید در قلب دختران سرزمین آفتاب
دست‌هایی برای حمایت از یگانه و حنانه
آنها که دست رد به سینه مرگ زدند!
«نامادری» از جنس عشق و ایثار
تلاقی عشق و انتظار در آستان خورشید
تلنگری که مسیر زندگی ام را تغییر داد
شانس یار ما بود
تجربه ناب جدال مرگ و زندگی
ترجمان مهربانی در رفتار پلیس وظیفه شناس
گرمای زندگی با بچه های خورشید
>>>