جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
نظام پزشکی مسئول نظارت بر وجود یا عدم وجود کارتخوان پزشکان نیست
جهانگیری:
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: نظارت بر وجود یا عدم وجود کارتخوان بر عهده نظام پزشکی نیس
سرانجام ماجرای "پزشکان فراری از کارتخوان" به کجا رسید؟
بحث درباره فرار مالیاتی و درآمدهای پزشکان حکایت طولانی، پرحاشیه و ناتمامی است که هر سال جدل‌هایی بی‌نتیجه را به دنبال داشته است. امسال اما سازمان امور مالیاتی عزم جزم کرد تا به مناقشات مالیاتی جامعه پزشکی پایان دهد؛ بنابراین از یک سو اسباب راحتی مردم در مراجعه به مطب‌ها فراهم شود و از سویی هم علاوه بر ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور، درآمدها و مالیات‌های جامعه پزشکی را نیز رصد کند و ادعاهایی درباره امکان تخطی و فرار مالیاتی، به حداقل برسد.