جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دلیل سرگیجه‌های روشنفکری
محدودیت‌های خردورزی در جامعه ما
به محاق رفتن خردورزی در یک جامعه نوعی ترس اجتماعی یا اضطراب به معنای روانکاوی در اذهان مردم بویژه روشنفکران بوجود می‌آورد که موجب افسردگی‌ها و پریشانی‌هایی می‌شود که قطعا شور زندگی و شوق پیشرفت را در جامعه کم می‌کند. جوامع پیشامدرن موقعیت اجتماعی خوبی را برای خردورزی فراهم نمی‌کنند و اغلب خردمندان، روشنفکران، دگراندیشان و فلاسفه با آزار و اذیت جامعه عوام مواجه می‌شوند.