ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
«مدیران خاطرات» کارکنان نوآور را با ذکر مصیبت تجربه‌های گذشته می‌ترسانند، و «مدیران مخاطرات» مبدعان و جسورها را پشتیبانی، و از نوآوری و مخاطره استقبال می‌کنند. . آینده سازمان‌ها، اقتصاد و سرنوشت این کشور را تا اندازه زیادی کردار و غلبه هر یک از این دو گروه مدیران تعیین می کند.
«مدیران خاطرات» و «مدیران مُخاطرات»