جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
رئیس شورای انتقالی نظامی سودان برای خارج کردن نام این کشور از فهرست سیاه آمریکا، هیئتی را به واشنگتن اعزام خواهد کرد.
حکمرانان جدید سودان درصددخارج کردن نام این کشور از فهرست سیاه آمریکا