جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
لزوم مشارکت نخبگان و دانشگاهیان برای پیشرفت قم
‌تدوین آیین نامه مجمع مشورتی دانشگاهیان استان قم ضرورت دارد و توسعه و پیشرفت استان ‌نیازمند مشارکت نخبگان و دانشگاهیان است. استفاده از نظرات دانشگاهیان برای توسعه استان در دستور کار قرار دارد و فرضیه های علمی مبنای قرار گرفتن اصحاب علم در راس نهادهای حاکمیتی و اجرایی است.