• دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
هاشمی رفسنجانی و ایران معاصر

هاشمی رفسنجانی و ایران معاصر iranonline

هاشمی رفسنجانی در تاریخ معاصر ما تنها یک نام نبود و نیست. او را باید نوعی ساختار متحد دانست که بخش مهمی از آرزوها، انتظار‌ها، نیروها و ایده‌های جامعه و مردم ما برای شکل دادن فرهنگ و جامعه‌ای جدید بود. هاشمی رفسنجانی در کلیت جامعه معاصر ما یکی از نمادها یا نشانه‌هایی بود و هست که مردم ما برای رسیدن به جامعه جدید که گاه آن را جامعه معاصر، گاه تجدد یا حتی مدرن می‌نامیم ظهور کرد.

اخبار بیشتر