• دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
فشار خون قبل از بارداری با جنسیت فرزند ارتباط دارد

فشار خون قبل از بارداری با جنسیت فرزند ارتباط دارد iranonline

یک مطالعه مقدماتی نشان می دهد جنسیت فرزند آینده یک زن ممکن است با فشار خون او شش ماه قبل از بارداری، تعیین شود.

اخبار بیشتر