ion

مهربانی مرز و ملیت نمی شناسد
یادگاری های باارزش پسرک روستایی
بچه های خلیل آباد در رفاقت سنگ تمام گذاشتند
برای تغییر زندگی هیچ وقت دیر نیست
پوریا رفت،آرزویش را با خود برد!
میزبانی گرم هاجر از میهمانان وحشی
مردان؛ مشتریان پروپا قرص جراحی زیبایی
مردی که از ظاهر زنانه اش بیزار است
با شکوهترین مراسم ازدواج در کتابخانه یک روستا
آنها که خاک پا را سرمه چشم می کنند
>>>