1398/4/28 - 12:14
جزئیات دفاع محمد علی نجفی در دومین جلسه محاکمه