اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

برنامه‌های درسی 15 مهر شبکه‌های تلویزیونی

برنامه‌های درسی 15 مهر شبکه‌های تلویزیونی

جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز سه شنبه ۱۵مهرماه ازشبکه های ۷ و۴ و قران و معارف سیما اعلام شد.

جدول برنامه های دروس مدرسه تلویزیونی ایران بدین شرح است:
       

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای  -  پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
   
ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس طراحی یک  -پایه ۱۰ - رشته گرافیک و نقاشی - شاخه  فنی وحرفه ای


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی )  - پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نقاشی  - رشته گرافیک  - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

          
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش    پایه پنجم 
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

  متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠علوم تجربی - تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم 
    

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲ -  پایه ۱۱- علوم تجربی  
  
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی  ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی 
    
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ -  پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی  


ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی - پایه۱۰  - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس  ترکیب توابع  - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

سه شنبه۱۵مهرشبکه ۴ ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها


ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی


ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها


ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها


ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک


ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک


ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک


سه شنبه ۱۵مهرشبکه قران ومعارف اسلامی:


ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته  علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول آموزش داده خواهد شد.

/ایسنا

کپی