اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

مناظره استثنایی

مناظره استثنایی
علی بیگدلی کارشناس اروپا و امریکا

مناظــــره سه شــــنبه شــــب نشان‌دهنده عمق دوقطبی بودن جامعه امریکاست؛ قطبی که مربوط به ترامپ است، قطب ثروتمندانی است که از قدرت فزاینده‌ای در سطح امریکا برخوردارند و به همین واسطه نوعی غرور و خودمحوری دارند که تمام اینها را می‌توان در شخصیت ترامپ دید.

 طرف دیگر دموکرات‌هایی هستند که خاستگاه آنها از گروه‌های میانی و پایین جامعه است که بیشتر متعلق به ایالات غربی و جنوبی امریکا هستند. این یک مناظره استثنایی بود. اگر چه در مناظره‌های امریکا این پرخاشگری‌ها سابقه دارد و در دیگر انتخابات هم شاید باشد. اما ترامپ که تحت فشار ناکامی‌های داخلی خود است، در چند مورد دچار ضعف شدید بود. نخست، مسأله کرونا بود که مدیریت درستی در آن نداشت، دوم مسأله مالیات‌ها بود و دیگر خیزش‌های اجتماعی. از همین رو تلاش می‌کرد با پریدن وسط صحبت‎های بایدن تمرکز او را به هم بزند و اجازه ندهد حملات مؤثری داشته باشد. اما موفق نشد. به طور معمول هدف از مناظره‌ها جمع کردن رأی و جذب آرای خاکستری است. به نظر من هیچ‌کدام در این خصوص موفق نبودند. اما در کل بایدن بهتر عمل کرد.

کپی