اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
سال 1345(نیمه دوم)/ مرکز آمار ایران نتایج سرشماری را اعلام کرد

جمعیت ایران ۲۵ میلیون و نیم نفر است

جمعیت ایران ۲۵ میلیون و نیم نفر است
حسن مجیدی

جمعیت کل کشور 699/488/25 نفر، جمعیت شهری 822/810/9 نفر، جمعیت روستایی 877/677/15نفر، جمعیت تهران 000/695/2 نفر.این نتیجه سرشماری سال 1345 است که صبح امروز [شنبه 12 آذر 1345] در یک مصاحبه مطبوعاتی توسط آقای دکتر عباس جامعی رئیس آمار ایران اعلام شد.

 
آمار استان‌ها
آمار استان‌ها به تفکیک به شرح زیر اعلام گردید:
استان مرکزی ۳۷5/۹5۱/4 نفر
استان گیلان ۱۲۸/۵۷4/۱ نفر
استان مازندران 328/843/ 1نفر
استان آذربایجان شرقی 5۹۳ /604/2 نفر
استان آذربایجان غربی 659/080/1 نفر
استان کرمانشاه ۲۰۰/۸5۰ نفر
استان خوزستان 043/۷۳۳/1 نفر
استان فارس ۱4۹/591/1 نفر
استان کرمان 710/772 نفر
استان خراسان 063/ 515/2 نفر
استان اصفهان ۷5۹/ 706/1 نفر
استان سیستان و بلوچستان ۷66/ 500 نفر
استان کردستان ۰۳6/625 نفر
فرمانداری کل سمنان ۸۳۷/۲۰6 نفر
فرمانداری کل همدان 66۳/۸۸۸ نفر
فرمانداری کل ایلام ۲۹۰ /۱۷6 نفر
فرمانداری کل لرستان ۸۱۰/۷62 نفر
فرمانداری کل چهار محال و بختیاری ۹۱6/۳۰۱ نفر
فرمانداری کل کهگیلویه 244/185 نفر
فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس ۹۹۸/۲5۱ نفر
فرمانداری کل جزایر و بحر عمان ۱۳۲/۳66 نفر
جمعیت تهران
جمعیت شهر تهران 000/695/2 نفر اعلام گردید که 893/ 4۱۰/۱ نفر آنها مرد و ۱۰۷/۲۸4 /1 نفر آنها زن است. این رقم از سرشماری 565524 خانوار ساکن شهر تهران به‌دست آمده است.
روزنامه اطلاعات- شنبه 12 آذر 1345
 
کپی