اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

سال 1326(نیمه دوم)

امتیاز نفت شمال لغو شد

امتیاز نفت شمال لغو شد
حسن مجیدی

متن تقدیمی نمایندگان در موضوع نفت که با قید دو فوریت در جلسه [پنجشنبه سی مهرسال 1326] مجلس از 104 نماینده حاضر با اکثریت 102 رأی تصویب شد.

 ‌ماده واحده
الف - نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذر ماه 1323 اقدام به مذاکره و‌تنظیم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردین ماه 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی‌ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، مذاکرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و کان‌لم‌یکن می‌داند.‌
ب - دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنج سال نقشه‌های کامل فنی و عملی ‌مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی به استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهره‌برداری‌بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.
ج - واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها در آن به وجهی از وجوه‌ سهیم باشند، مطلقاً ممنوع است.
‌د - در صورتی که بعد از تفحصات فنی مذکور در بند (ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد، دولت مجاز‌است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند.
ه - دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است به‌خصوص راجع به نفت جنوب به‌منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را به‌عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.
ماده سوم ابلاغیه مورخ پانزده فروردین نیز کان‌لم‌یکن می‌شود.
روزنامه اطلاعات- پنجشنبه 30 مهر 1326
 
کپی