اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ایران قرن سال 1313(نیمه اول)

تصویب قانون تعیین حدود دریاهای ایران

تصویب قانون تعیین حدود  دریاهای ایران
حسن مجیدی

‌لایحه نظارت در حدود آب‌های سرحدی مملکت و منطقه نظارت دولت در دریاهای ایران که روز یکشنبه سوم تیر 1313 از سوی محمود جم وزیر داخله در هشت ماده تقدیم مجلس شورای ملی شده بود، روز یکشنبه بیست و چهارم تیر به تصویب رسید.

 ‌ë فصل اول - حد آب‌های ساحلی و منطقه نظارت
‌ماده اول - قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب‌ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد به علاوه از لحاظ اجرای‌ بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده‌ می‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهی دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می‌یابد.
‌تبصره: میل بحری مساوی با 1852 متر است.
‌ماده دوم - راجع به خورها (‌خلیج‌های کوچک) حد آب ساحلی از خط مستقیمی شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه‌طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحری متجاوز باشد خط آب‌های ساحلی در نزدیک‌ترین قسمت اتصال خلیج‌ به دریا که عرض آن از ده میل بحری تجاوز ننماید واقع خواهد بود. در مورد بنادر حد آب‌های ساحلی از خطی شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمان‌های ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.
‌ماده سوم - هر جزیره متعلق به ایران دارای آب‌های ساحلی مخصوص به‌ خود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده 1 قسمت اول‌ تعیین می‌شود. در مورد مجمع‌الجزایر جزایری که آن را تشکیل می‌دهند در حکم جزیره واحد محسوب می‌شود و مساحت آب‌های ساحلی‌ مجمع‌الجزایر از جزایری محسوب می‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع‌الجزایر واقع باشند.
‌ë‌ فصل دوم - شرایط دخول و توقف کشتی‌های جنگی خارجی در آب‌های ایران و ترتیبی که برای آنها مقرر است.
‌ماده چهارم  - کشتی‌های جنگی خارجی و تحت‌البحری‌ها به شرط آنکه در سطح دریا سیرکنند حق عبور بی‌ضرر از آب‌های ساحلی ایران را دارند مگر‌این که کشتی‌های مزبورمتعلق به دول متحارب باشد. در این صورت مقررات مملکتی و بین‌المللی که برای ایام جنگ و احترام بیطرفی منظور است بموقع اجراء گذاشته می‌شود.‌شرایط عبور کشتی‌های جنگی که منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاً از لحاظ تعیین عده آنها به‌وسیله نظامنامه مخصوص معین خواهد شد.
‌ماده پنجم - شرایط توقف کشتی‌های جنگی خارجی در آب‌های ساحلی ایران نیز به وسیله نظامنامه مخصوصی معین خواهد شد. کشتی‌های مزبوره باید‌ در آب‌هایی که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.
‌ماده ششم - دولت می‌تواند عبور یا توقف کشتی‌های جنگی را بنا به مصالح دفاع مملکت یا علل مهمه دیگر در بعضی از بنادر یا قسمت‌هایی از‌ آب‌های ساحلی ممنوع بدارد. بنادر و قسمت‌های مزبوره به اسم مناطق ممنوعه نامیده می‌شود.
‌ماده هفتم - کشتی‌های جنگی خارجی به شرط معامله متقابله از عوارض بندری و عوارض نظیر آن معافیت‌ دارند.
‌ماده هشتم - رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتی‌های جنگی خارجی واقع می‌شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است. حکم‌ اعدام اشخاصی که به وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد نمی‌تواند در آب‌های ساحلی و منطقه نظارت بحری ایران بموقع اجرا گذاشته شود.
روزنامه شفق سرخ  - دوشنبه 25 تیر 1313

کپی