اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ایران قرن 1310/ دستور برای رانندگان اتوبوس‌های شهری

حمل جنازه ممنوع است

حمل جنازه ممنوع است

1- رانندگان اتوبوس قبل از شروع به‌کار بایستی دقت نمایند کلیه‌آلات و ادوات اتوبوس مخصوصاً رل و ترمزها سالم و بخوبی کار کند.
2- مسابقه اتوبوس‌ها در شهر به کلی قدغن می‌باشد.
۳ - سرعت سیر اتوبوس در شهر نبایستی از ساعتی ۲۰ کیلومتر تجاوز کند.
4- به غیر از نقاطی که برای توقف اتوبوس‌ها در شهر تعیین شده شوفرها حق ندارند در نقاط دیگر توقف نمایند.
5- در موقع حرکت درهای اتوبوس بایستی بسته باشد.
6- رانندگان اتوبوس در ایستگاه پس از آنکه اولین مسافر سوار شد موظفند بیش از ۱۰ دقیقه برای گرفتن مسافرین دیگر توقف ننمایند.
7- بعد از حرکت در توقفگاه‌های عرض راه فقط به اندازه پیاده یا سوار شدن مسافرین حق توقف خواهند داشت.
8- در مواقعی که جمعیت زیاد در ایستگاه متوقف است، مسافرین باید مطابق نمره ترتیب سوار شوند یعنی کسانی که جلوتر آمده و دارای نمرات کوچک‌تر هستند مقدم خواهند بود. (در هر ایستگاه نمرات مخصوص الصاق می‌شود که مسافر به محض ورود نمره اولی را برداشته و در موقع سوار شدن به بلیت فروش می‌دهد)
9- در موقع توقف بایستی در محل توقفگاه نزدیک به پیاده رو اتوبوس را نگاه دارند.
۱۰- شوفرها و بلیت فروش‌ها موظفند بیشتر از تعدادی که در ورقه ظرفیت تعیین و به اتومبیل نصب می‌باشد مسافر سوار نکنند.
11- اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های تاکسی باید هر ده روز یک مرتبه به معاینه برسند و اتوبوس‌هایی که فاقد ورقه معاینه امضاء شده متخصص فنی شعبه وسایط نقلیه می‌باشند از حرکت ممنوع خواهند بود.
12- داخل اتوبوس‌ها باید همیشه اوقات پاک و نظیف باشد.
۱۳- در ایستگاه شوفرها و شاگرد شوفرها موظفند داخل اتوبوس را تفتیش نموده هرگاه مسافرین شیئی را فراموش کرده باشند به آنها رد کنند. اگر در موقع پیاده شدن نتوانستند اشیاء را به صاحبانش مسترد دارند در ظرف ۱۲ ساعت به شعبه وسایط نقلیه تسلیم نمایند.
14- رانندگان اتوبوس حق ندارند بار و اشیایی که اسباب زحمت سایر مسافرین است حمل نمایند.
15- در اتوبوس حتی الامکان از کشیدن دخانیات خودداری شود.
16- حمل اشیای محترقه در اتوبوس‌ها به کلی ممنوع است.
۱۷- حمل جنازه در اتوبوس به کلی ممنوع است (مگر در اتومبیل‌های مخصوص این کار).
۱۸ - سوء ادب و خلاف نزاکت و خشونت از طرف شوفرها و بلیت فروشان نسبت به مسافرین اکیداً ممنوع است.
19- لباس شوفر‌های اتومبیل کرایه و اتوبوس‌ها و همچنین شاگرد شوفر‌ها و بلیت فروشان بایستی همیشه تمیز و نظیف و مطابق فرمی که اداره نظمیه تعیین کرده است باشد. نیم تنه یقه شکاری دو تکمه(دکمه) باکلاه پهلوی و تکمه(دکمه) مسوار با برنج باشد، بدون شیر و خورشید (اختیار رنگ لباس با آنها خواهد بود).
20- طول صندلی برای نشستن هر مسافر اقلاً 40سانتیمتر و عرض آن نبایستی از ۳۰ سانتیمتر کمتر باشد.
21- درهای اتوبوس باید همیشه سمت راست یا عقب واقع شوند.
22- اتاق اتوبوس‌هایی که خارج از کارخانه ساخته می‌شود باید وضعیت موتور و شاسی مناسب با اتاق باشد. ساختن اتاق بدون دستور و اجازه مخصوص اداره نظمیه اکیداً ممنوع است. (مطابق نظامات اداره نظمیه) طول اتومبیل از انتهای شاسی نبایستی از ۵۰ سانتیمتر و عرض آن از وسط چرخ‌ها  از ۲۵ سانتیمتر تجاوز نماید ولی قبل از شروع به‌کار باید شاسی و موتور را به شعبه وسایط نقلیه ارائه داده و تحصیل اجازه خواهد نمود.
۲۳- شوفرها و شاگرد شوفرها حق ندارند با صدای بلند مردم را به اتوبوس دعوت نمایند.
۲۴- تا زمان تعیین نرخ جدید قیمت کورس در شهر و شمیران و حضرت عبدالعظیم(ع) همان است که سابقاً تعیین شده.
25- قیمت کورس تاکسی نیز در شهر و اطراف مطابق نرخ درشکه‌های عمومی بوده مگر در مسافت‌های طولانی که پیش‌بینی نشده باشد، کورس با رضایت طرفین تعیین می‌شود.
26- کلیه مقررات و دستورات رانندگان اتومبیل‌ها که در ۳۴ ماده تعیین و طبع شده شامل حال رانندگان اتوبوس نیز خواهد بود.
تبصره- توقف غیر از ایستگاه‌های مخصوص فقط در مورد اشخاص ناتوان، پیر مرد، مریض یا امر آژان مجاز خواهد بود.
روزنامه اطلاعات - چهارشنبه 1 اردیبهشت 1310
مجله پلیس- فروردین 1310

کپی