اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

ایران قرن 1304

تصویب قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری

تصویب قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری
حسن مجیدی

خواندن نام افراد همراه با القاب، در ایران تاریخ مشخصی ندارد. بر اساس اسناد موجود، اعطای القاب به‌صورت رسمی و غیر رسمی در دوران قاجاریه به اوج خود رسید. در اواخر این حکومت از 10 میلیون جمعیت کشور، نزدیک به سه هزار لقب در کنار نام افراد قرارداشت. با برقراری حکومت پهلوی قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری در روز 15 اردیبهشت ماه 1304 از تصویب مجلس گذشت

 قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری
‌ماده اول: مجلس شورای ملی القاب و مناصب مخصوص نظام را به شرح ذیل ملغی می‌دارد: ‌سپهسالاری - سپهداری - سرداری - سپهبدی و امیری مطلق و مضاف - امیر نویانی - امیر تومانی - امیر پنجی و سایر القابی که مرکب از مضاف و یا‌مضاف‌الیه سپاه - لشگر - جنگ - سالار و نظام هستند.
‌ماده دوم: اعطای القاب مذکوره در ماده 1 از این تاریخ ممنوع است.
‌ماده سوم: کلیه القاب کشوری پس از سه ماه از تاریخ تصویب این قانون الغاء خواهد بود. ‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهار [هجری]شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
روزنامه کوشش - 15 اردیبهشت ماه 1304

کپی