اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
ایران قرن 1300

غسل اموات در خانه

غسل اموات در خانه

 نظر به اینکه غسل اموات در داخل شهر و خانه های شخصی بکلی مخالف حفظ الصحه و ممکن است تولید امراض عمومی نماید و سبب مخاطره عظیم برای اهالی شود، علیهذا اکیدا ممنوع و چنانچه ضرورت اقتضا نماید بایستی درخواست اجازه کتبی از اداره صحیه و معاونت عمومی بلدی کرده و پس از معاینه طبیب بلدی در صورت امکان با رعایت شرایط صحی اجازه داده شود.
روزنامه ایران – پنجشنبه 9 سنبله [شهریور] 1300

کپی