اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

رهبر انقلاب: رضاخان به دستور انگلیسی‌ها آمد، به دستور انگلیسی‌ها هم رفت

رهبر انقلاب: رضاخان به دستور انگلیسی‌ها آمد، به دستور انگلیسی‌ها هم رفت

دویست‌ و پانزدهمین شماره‌ هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با عنوان «دست‌هایی در کار است» و بیانات رهبر انقلاب درباره دوران پهلوی و رضاخان منتشر شد.

در این شماره خط حزب‌الله بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره دوران پهلوی و رضاخان منتشر شده است که در ادامه می‌خوانید:

یکـی از خصوصیات آن رژیم فاسد، دیکتاتـوری سـیاه و خفقـان عجیـب علیـه مردم، بـا قسـاوت‌آمیزترین روش‌ها [بـود] که ممکن اسـت در جاهـای دیگـری از کشـورها هم وجـود داشـته باشـد.

در اینجـا خود مـا از نزدیـک مشـاهده کردیـم کـه چـه می‌کردند و چـه رفتـاری داشـتند بـا آحـاد مـردم...خصوصیت دوم وابسـتگی ذلت‌آمیزی بـود که اینها بـه قدرت‌هـای خارجـی داشـتند. حـالا در ایـن کتاب‌هایـی کـه بـرای تبرئـه و بی‌گنـاه نشـان دادن رژیـم خبیـث پهلـوی می‌نویسـند، ایـن را منکـر می‌شـوند، کـه ‌[البته] قابل انکار نیسـت.

رضاخان به دسـتور انگلیسـی‌ها آمـد، به دسـتور انگلیسـی‌ها هم رفت... خصوصیت سـوم ایـن رژیـم خبیث، فسـاد بود. انواع فسـاد، از فسـادهای جنسـی بگیرید کـه مبتلا بـه تقریبا  همـه‌ی درباری‌ها و دوروبری‌هـا و ماننـد اینها بود کـه دیگر حالا داستان‌هایش شـرم‌آور اسـت. آن روز خیلی از آحاد مـردم هـم می‌دانسـتند، اگرچـه جرأت نمی‌کردنـد بـر زبـان بیاورنـد. گاهـی از قلـم خارجی‌هـا درمی‌رفـت./ خبرآنلاین

کپی