از وضعیت جسمانی  و علت سقوط دختر جوان هنوز اطلاعاتی در دست نیست./ برنا