چهاردهمین دوره رقابت‌های جام‌جهانی والیبال، از امروز سه‌شنبه ۹ مهر ماه به میزبانی کشور ژاپن آغاز می‌شود.

 

رقابت‌های جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ ژاپن چهاردهمین دوره این مسابقات است که از روز ۹ مهر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی سه شهر هیروشیما، فوکوئوکا و ناگانو با حضور ۱۲ تیم آغاز و به مدت ۱۵ روز پیگیری خواهد شد.

آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مصر، ایران، ایتالیا، ژاپن، لهستان، روسیه، تونس و آمریکا ۱۲ تیم حاضر در این رقابت‌ها هستند که باید به مصاف یکدیگر بروند.

جایگاه تیم‌ها در این مسابقات ابتدا بر اساس بردها و باخت‌ها، سپس امتیازات و پس از آن با توجه به ست‌های برده و باخته مشخص می‌شود.


جدول رده‌بندی مسابقات

رده تیم بازی امتیاز برد باخت ست برده ست باخته
۱ لهستان ۱ ۳ ۱ ۰ ۳ ۰
۲ روسیه ۱ ۳ ۱ ۰ ۳ ۱
۳ مصر ۱ ۳ ۱ ۰ ۳ ۱
۴ آرژانتین ۱ ۲ ۱ ۰ ۳ ۲
۵ آمریکا ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳
۶ استرالیا ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳
۷ ایران ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳
۸ تونس ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳
۹ برزیل - - - - - -
۱۰ کانادا - - - - - -
۱۱ ایتالیا - - - - - -
۱۲ ژاپن - - - - - -

 

برنامه بازی‌های این مسابقات به شرح زیر است (ساعت‌ها به وقت تهران است):


بازی‌های روز اول مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۱ استرالیا ۱ ۳ مصر سه‌شنبه ۹ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۲ آمریکا ۲ ۳ آرژانتین سه‌شنبه ۹ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۳ روسیه ۳ ۱ ایران سه‌شنبه ۹ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۴ لهستان ۳ ۰ تونس سه‌شنبه ۹ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۵ برزیل - - کانادا سه‌شنبه ۹ مهر ۱۲:۳۰ ناگانو
۶ ژاپن - - ایتالیا سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا


بازی‌های روز دوم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۷ مصر - - ایران چهارشنبه ۱۰ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۸ تونس - - آرژانتین چهارشنبه ۱۰ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۹ کانادا - - روسیه چهارشنبه ۱۰ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۱۰ ایتالیا - - آمریکا چهارشنبه ۱۰ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۱۱ استرالیا - - برزیل چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۲:۳۰ ناگانو
۱۲ لهستان - - ژاپن چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا


بازی‌های روز سوم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۱۳ ایران - - کانادا جمعه ۱۲ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۱۴ آرژانتین - - ایتالیا جمعه ۱۲ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۱۵ روسیه - - استرالیا جمعه ۱۲ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۱۶ آمریکا - - لهستان جمعه ۱۲ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۱۷ برزیل - - مصر جمعه ۱۲ مهر ۱۲:۳۰ ناگانو
۱۸ ژاپن - - تونس جمعه ۱۲ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا


بازی‌های روز چهارم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۱۹ مصر - - کانادا شنبه ۱۳ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۲۰ لهستان - - آرژانتین شنبه ۱۳ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۲۱ برزیل - - روسیه شنبه ۱۳ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۲۲ تونس - - ایتالیا شنبه ۱۳ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۲۳ استرالیا - - ایران شنبه ۱۳ مهر ۱۱:۳۰ ناگانو
۲۴ ژاپن - - آمریکا شنبه ۱۳ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا


بازی‌های روز پنجم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۲۵ روسیه - - مصر یک‌شنبه ۱۴ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۲۶ ایتالیا - - لهستان یک‌شنبه ۱۴ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۲۷ ایران - - برزیل یک‌شنبه ۱۴ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۲۸ آمریکا - - تونس یک‌شنبه ۱۴ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۲۹ کانادا - - استرالیا یک‌شنبه ۱۴ مهر ۱۱:۳۰ ناگانو
۳۰ آرژانتین - - ژاپن یک‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا


بازی‌های روز ششم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۳۱ تونس - - کانادا چهارشنبه ۱۷ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۳۲ ایتالیا - - مصر چهارشنبه ۱۷ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۳۳ آرژانتین - - برزیل چهارشنبه ۱۷ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۳۴ لهستان - - روسیه چهارشنبه ۱۷ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۳۵ آمریکا - - ایران چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۳۶ ژاپن - - استرالیا چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما


بازی‌های روز هفتم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۳۷ آرژانتین - - کانادا پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۳۸ لهستان - - مصر پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۳۹ تونس - - ایران پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۴۰ ایتالیا - - استرالیا پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۴۱ آمریکا - - برزیل پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۴۲ ژاپن - - روسیه پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما


بازی‌های روز هشتم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۴۳ آرژانتین - - ایران جمعه ۱۹ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۴۴ لهستان - - استرالیا جمعه ۱۹ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۴۵ تونس - - برزیل جمعه ۱۹ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۴۶ ایتالیا - - روسیه جمعه ۱۹ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۴۷ آمریکا - - کانادا جمعه ۱۹ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۴۸ ژاپن - - مصر جمعه ۱۹ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما


بازی‌های روز نهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۴۹ آرژانتین - - روسیه یک‌شنبه ۲۱ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۵۰ ایتالیا - - کانادا یک‌شنبه ۲۱ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۵۱ آمریکا - - استرالیا یک‌شنبه ۲۱ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۵۲ لهستان - - برزیل یک‌شنبه ۲۱ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۵۳ تونس - - مصر یک‌شنبه ۲۱ مهر ۱۱:۳۰ هیروشیما
۵۴ ژاپن - - ایران یک‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما


بازی‌های روز دهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۵۵ آمریکا - - روسیه دوشنبه ۲۲ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۵۶ لهستان - - کانادا دوشنبه ۲۲ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۵۷ آرژانتین - - مصر دوشنبه ۲۲ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۵۸ ایتالیا - - ایران دوشنبه ۲۲ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۵۹ تونس - - استرالیا دوشنبه ۲۲ مهر ۱۱:۳۰ هیروشیما
۶۰ ژاپن - - برزیل دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما


بازی‌های روز یازدهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۶۱ آمریکا - - مصر سه‌شنبه ۲۳ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۶۲ لهستان - - ایران سه‌شنبه ۲۳ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۶۳ تونس - - روسیه سه‌شنبه ۲۳ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۶۴ ایتالیا - - برزیل سه‌شنبه ۲۳ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۶۵ آرژانتین - - استرالیا سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۶۶ ژاپن - - کانادا سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما

/ ایسنا

 

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.