سید عباس صالحی وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیات دولت: 25 هزار تن کاغذ فرهنگی تامین شده که ۹ هزار و ۵۰۰ تن آن کاغذ مطبوعات و ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن کاغذ کتاب است.