روحانی تصریح کرد: تحریم برای چه؟ می‌گویند می‌خواهند اموال رهبری را تصرف کنند، اموال رهبری یک حسینیه و یک خانه ساده است، رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشور‌ها نیستند که در حساب‌های شخصی شان میلیارد‌ها پول داشته باشند که بخواهید آن را تحریم، تصرف و مسدود کنید.