بررسی چارچوب منابع و مصارف بودجه سال جاری و لزوم مدیریت هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی در دستور کارامروز این نشست است.