توضیحات مدیرواحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح ترافیک پایتخت درباره اقداماتی که شهروندان باید انجام دهند را مشاهده نمایید