تفاهمنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بین وزرای راه و شهر سازی و دفاع امضا شد.بر اساس این تفاهمنامه شناسایی و معرفی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح فاقد مسکن واجد شرایط به عهده وزارت دفاع است.برای ساخت این واحدها از ظرفیت‌ های قرارگاه‌های سازندگی و شرکت های نیرو های مسلح و پیمانکاران دارای صلاحیت استفاده خواهد شد. مدت زمان اجرای این پروژه از سوی وزارت راه سه سال است