فیلتر کوچک و قابل حملی طراحی و تولید شده است که هر آب آلوده و غیرقابل شربی را به آبی آشامیدنی تبدیل می‌کند.این فیلتر پرکاربرد، در صورت ساخت در ابعاد بزرگ و فراگیر شدن، می‌تواند مشکل آب آشامیدنی بسیاری از افراد را رفع کند.