جهانگیری :برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات اقتصادی،برنامه های مدونی در حوزه های اقتصادی و بودجه ای تدوین شده است.معاون اول رئیس جمهور در بدو ورود به استان در فرودگاه زنجان ، بهره برداری از چند طرح صنعتی و کشاورزی ، گفتگو با مردم ، مسئولان و نخبگان استانی و تبیین راهکار های دولت برای عبور از شرایط خاص امروز کشور را اهداف اصلی از سفر به استان زنجان عنوان کرد .