علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری: دولت ۴۰۰ هزار واحد جدید به نفع طبقات اجتماعی متوسط به پایین آماده، و تحویل خواهد داد.وی با اشاره به اینکه همچنین ۵۰۰ هزارواحد مسکن مهرهم تحویل داده خواهد شد و مسکن حمایتی هم روند خود را خواهد داشت، اظهارداشت: وزارت کار هم بحث مسکن حمایتی را برای کارگران در دستور کار دارد.