بخشش در یک قدمی چوبه دار

فیلم /
شناسه خبر: 440528

زندگی دوباره در چند قدمی قصاص، داستان دو جوانی است که یکی دستش از دنیا کوتاه شد و دیگری هم راه نجاتی نداشت

کلمات کلیدی