وصیت نامه مرحوم هاشمی چه شد؟!

فیلم /
شناسه خبر: 440493

محسن هاشمی فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با برنامه «رادیکال ۳» اظهاراتی را درباره وصیت نامه مرحوم هاشمی بیان کرد