در تعریف جالبی که یونسکو به تازگی از سواد ارائه کرده است دیگر داشتن مدرک یا گذراندن مقاطع تحصیلی و تسلط به دو زبان خارجی ملاک با سوادی نیست بلکه مهم این است که شما از دانش و تجربه تان برای ایجاد تغییر در زندگی بهره بگیرید در واقع توانایی ایجاد تغییر در زندگی از این پس ملاک سواد تلقی می شود