کابوس زلزله به مناطق غربی ایران بازگشته است. هنوز زخم های زلزله مهیب سال گذشته کرمانشاه التیام نیافته است که طغیان دوباره زمین آرامش این منطقه را برهم زد. تصویر حاضر به روشنی از تکرار تراژدی ویرانی و بی خانمانی غرب نشینان ایران حکایت دارد خانه ای به تازگی بازسازی شده بود با موج زلزله امروز دوباره فرو می ریزد تا لبخند برلبان ساکنان روستای زمکان در ثلاث باباجانی بخشکد