رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس به عنوان برگزیده جشنواره آرای برتر جایگزین حبس معرفی شد.

مدال برترین قاضی احکام سبز بر سینه این مرد درخشید

زندگی /
شناسه خبر: 361394

معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس به عنوان قاضی برتر در صدور آراء مبتنی بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس برگزیده شد.

ایران آنلاین /در جشنواره قدردانی از آرای برتر جایگزین حبس که با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با هدف کاهش جمعیت کیفری و بازگشت متهمان به جامعه برگزار شده بود، از 5 قاضی علیرضا احمدی منش- معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس - به علت استفاده از تأسیسات نوین قضایی در جهت ایجاد کمربند سبز اطراف شهر بندرعباس با هدف جلوگیری از حاشیه نشینی به عنوان منتخب این جشنواره برگزیده شد.

شایان ذکر است: این جشنواره با برپایی دو کارگروه آموزشی با عناوین: 'راهکارهای افزایش کارآیی و بررسی چالش های مجازات های جایگزین حبس' به ریاست دکتر فرجی ها عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و  آموزش 'چالش های قانونی و قضایی مجازات های جایگزین حبس' به ریاست دکتر طهماسبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور همراه بود .همچنین قضات در این دو کارگروه آموزشی، چالش ها و ایرادهای فصل استفاده از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی را مطرح نمودند و خواستار استخدام مددکاران مجرب به منظور تعیین نوع مهارت متهم شدند تا متناسب با مهارت متهمان برای آنها مجازات های جایگزین حبس درنظرگرفته شود.

کلمات کلیدی