اتفاق بزرگی در حلب رخ داده است بعد از 4 سال زورآزمایی نفسگیر میان نیروهای دولتی و شورشیان در این شهر سرانجام ارتش وفادار به بشار اسد توانست بر جبهه تکفیری ها غلبه کند. حلب دومین شهر بزرگ این کشور است اما طی این 4 سال به کانون اصلی جنگ میان سوریه و جبهه مقاومت از یک سو و جریان های شورشی تحت حمایت قطر و عربستان از سوی دیگر تبدیل شد. معادله جنگ خونین با سقوط نواحی شرق حلب به نفع اسد تغییر کرد.