روزنامه ايران دوره انتشار: روزنامه ISSN: 1027-1449 زبان: فارسي صاحب امتياز: خبرگزاري جمهوري اسلامي وابسته به مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران محل انتشار: تهران تلفن: 88761720 (021) نمابر: 88761254 (021) نشاني: تهران، خيابان خرمشهر، شماره 208 صندوق پستي: تهران، 5388-15875 پيامک: 3000451213 سايت اختصاصي: www.iran-newspaper.com www.ION.ir www.iranonline.ir