چکش رکود بر سر چوب بری های جاده مخصوص
سود قاچاق به جیب مرزنشینان نمی رود
ارواح کافه بلوچی
خواب‌می‌بینم‌که‌خاکستر‌شده‌ام
مردم سیستان و بلوچستان با حداقل ها زندگی می کنند
«محمدآباد‌کتکی»‌قربانی‌سرعت‌گازوئیل‌کش‌ها
پاسگاه هایی که دور می خورند
کشاورزان‌سابق،‌گازوئیل‌درو‌می‌کنند
کاروان بمب های ساعتی از عنبرآباد تا «شیارنرم»
باد‌ سردی‌ که‌ در‌ گور دخمه‌ها‌ می‌پیچد
زمستان بی باقالی و لبو سر نمی شود
میراث فرهنگی یا پاتوق مجرمان؟
شالی به درخشش آفتاب جنوب
>>>