به نام آبخیزداری، به کام کوه خواران و آب خواران
آبی که بر باد رفت
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت
داستان ته لنج و نخل تقی
سدهای لبریز، آبخوان های خالی
پایان تعطیلات نوروز، آغاز مسابقات تناسب اندام
طبیعت یعنی پوشش سبزی برای زباله
برنامه ای خوب است که اجرا نشود
وقتی سیل خانه گوزن ها را ویران می کند
اگر آنها نبودند، خوزستان غرق می شد
ما از یک آب و گِلیم
ایل، گیر افتاده است
سنگ محکی که سیل با خود آورد
>>>