سخنرانی نعمت الله فاضلی در سلسله نشست های «مسأله ایران»

چرا باید ایران را دوست داشت؟

اندیشه /
شناسه خبر: 463013

هر چه مدرنیته گسترش می یابدساخت عاطفی دوست داشتن وطن عمومی تر و همگانی تر می شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن در زندگی روزمره مردم بیشتر می شود به طوریکه ما امرور با روزمره شدن مساله دوست داشتن وطن مواجه هستیم و طی آن ناسیونالیسم به امری اجتماعی بدل شده و فراتر از امر سیاسی و آکادمیک مطرح می شود.

گروه اندیشه:

نشست « چرا باید ایران را دوست داشت؟» در راستای سلسله جلسات «مساله ایران» به همت گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 26 فروردین ماه در محل این پژوهشگاه برگزار شد. هدف از برگزاری این سلسله جلسات شناخت مسائل ایران و بازتعریف ظرفیت ها و توانایی های کشور است. دکتر نعمت الله فاضلی، انسان شناس و عضو هیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنران این جلسه بود. 

به زعم او، شکل گیری مفهومی به نام «ملت» از امکان های مدرنیته است و با تجدد سر و کار دارد. فاضلی معتقد است که دوست داشتن وطن به مثابه نیرویی بوده که به خودی خود همه ایدئولوژی های دیگر اعم از کمونیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم تا اسلام گرایی را ناگزیر کرده را ناگزیر به تطبیق با خود کرده است.

 به باور او، هیچ بنیاد عاطفی ای بزرگتر از این حس( دوست داشتن وطن) در ایران معاصر شکل نگرفته است و از همین منظر همه گفتمان های سیاسی و قومیت گرا همواره با این این ساخت عاطفی( دوست داشتن وطن) در ستیز بنیادی بوده اند.

 فاضلی تاکید کرد هر چه مدرنیته گسترش می یابدساخت عاطفی دوست داشتن وطن عمومی تر و همگانی تر می شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن در زندگی روزمره مردم بیشتر می شود به طوریکه ما امرور با روزمره شدن مساله دوست داشتن وطن مواجه هستیم و طی آن ناسیونالیسم به امری اجتماعی بدل شده و فراتر از امر سیاسی و آکادمیک مطرح می شود. 

مشروح صحبت های دکتر فاضلی را در صفحه اندیشه روزنامه ایران بخوانید....