پس از آنکه مرکل از دست دادن با پوروشنکو اجتناب کرد، پوروشنکو به گونه ای که هیچ اتفاقی نیفتاده است به سمت مکانی که مرکل برای عکس گرفتن نشان می داد حرکت کرد.