هدیه تهرانی به انتشار شایعه کمک یک میلیارد تومانی اش به سیل زده ها واکنش نشان داد.