جمعیت دانشجویی امام علی(ع) یک سازمان مردم نهاد با محوریت فعالیت های انساندوستانه است.دانشجویان عضو این تشکل در اولین ساعات وقوع سیل به لرستان آمده و کمک های فراوانی را به مناطق سیل زده ارسال کردند

   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان
   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان
   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان
   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان
   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان
   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان
   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان
   امداد رسانی جمعیت دانشجویی امام علی به سیل زدگان لرستان

کلمات کلیدی