یادکردی از سردارسرافراز ایران زمین شهیدحمیدباکری درسالگردشهادتش

پیام باکری هابرای امروزچیست؟

فرهنگی /
شناسه خبر: 451835

ششم اسفندماه سالگردشهادت بزرگمردایران قائم مقام لشکر همیشه سربلند 31عاشورای آذربایجان،شهیدحمید باکری است.

ششم اسفندماه سالگردشهادت بزرگمردایران قائم مقام لشکر همیشه سربلند 31عاشورای آذربایجان،شهیدحمید باکری است. این شهید سروقامت وسایرسروقامتان این مرزوبوم برای چه دردریای خون فرغلتیدند،آیافقط غایت آمالشان خاک به دشمن ندادن بود،بانگاهی به آثارمکتوب وسخنان باقیمانده ازاینان گویای این مهم است که هدفشان ایرانی بودکه درآن کرامت ذاتی وشرافت انسانی هرآنکس که دراین مرزجغرافیایی زندگی می کند حفظ گردد واصلا هدفشان اعتلای انسانیت بود،اسلامی که اینان تربیت یافته اش بودندشکاف ودسته بندی انسان هارابرنمی تافت.
فرهنگ دینی که اینان درآن رشدونمو کرده بودندپیامبرش (ص)درهنگام حضوردرجمع شناخته نمی شد وامامش(ع)رسما دربالای منبر از مردم تقاضای انتقاددرچارچوب اداره جامعه راداشت،چراکه دراداره جامعه خودامام(ع)به تنهایی دخیل نبودتابااستفاده ازعصمت بارسنگین هدایت جامعه به منزل مقصودرارهنمون باشد،پس باید مردم را دراین امرمهم دخیل کرد.
باکری ها هیچ چیزرابرای خودنمی خواستند،هنوز بقیة السلف آن روزگاران هستند ومی توانندشهادت دهند که دردولت کریمه آنان بالاترین مقام های حکومتی،دولتی،نظامی باحداقل هزینه هاجامعه را اداره می کردند واگرقراربود به مانند این روزگاران عمل شود،قطعا مقاومت 8 ساله وعدم واگذاری حتی یک وجب خاک که درتاریخ 2500ایران می درخشد،غیرممکن بود.
درعظمت باکری ها واخلاص شان همین بس که بعداز گذشت روزگاران وتحولات ودگرگونی هایش،همچنان دردل وجان ملت ایران جایگاهی بس عظیم داشته وامیدکه اهداف وآمالشان هم درکشورساری وجاری گردد.